ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް

Ad Ad
އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓަރިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - މި އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް، އޭގަޑީގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުން އެދެން - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓަރިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - މި އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް، އޭގަޑީގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުން އެދެން - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓަރިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - މި އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް، އޭގަޑީގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުން އެދެން - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - އިދާރާއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ސެނިޓަރިޒަރއިން އަތް ދޮންނަވާ - މި އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް، އޭގަޑީގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުން އެދެން -